Utka Ultimate statuten

Dit zijn de statuten van frisbeevereniging UTKA Ultimate in Utrecht zoals besloten op de algemene ledenvergadering van 12-12-2012

Artikel 1 – Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam: UTKA Ultimate en wordt in de statuten en reglementen nader aangeduid als:
de vereniging.
2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht

Artikel 2 - Doel
1. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en doen beoefenen van de frisbeesport in al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het verkrijgen en het behouden van het lidmaatschap van de Nederlandse Frisbee Bond, welke bond in de statuten en reglementen van de vereniging nader wordt aangeduid als de ”NFB”;
b. het doen deelnemen aan wedstrijden evenementen die door of onder auspiciën van de NFB worden georganiseerd;
c. het verzorgen van trainingen op regelmatige basis;
d. het organiseren van frisbeesportwedstrijden en -evenementen;

Artikel 3 – Organisatie
1. De vereniging kent een bestuur dat verantwoording verschuldigd is aan de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
3. Organen van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, de kascommissie alsmede die
personen en commissies die op grond van de statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader
omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend.
4. Alle officiële mededelingen van organen van de vereniging worden bekend gemaakt in de
‘officiële mededelingen’ van de vereniging, zoals gepubliceerd in het clubblad en/of op de website van de
vereniging en/of per e-mail.

Artikel 4 – Leden en donateurs
1. Een ieder kan als lid tot de vereniging worden toegelaten. Aanmelden geschiedt via de secretaris van het
bestuur en/of via de website. 2. Het bestuur beslist over het toelaten van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan de algemene vergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten.
3. Het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens een verzoek in tot toelating tot de NFB. Indien de betrokkene als lid van de vereniging is toegelaten, is de betrokkene tevens toegelaten als lid van de NFB, tenzij het bondsbestuur van de NFB toelating tot het lidmaatschap van de NFB weigert binnen een maand na het verzoek tot toelating tot het lidmaatschap van de vereniging. In dat geval is de vereniging gehouden het lidmaatschap met onmiddellijke ingang door opzegging te beëindigen.
4. De algemene vergadering is bevoegd leden in categorieën onder te verdelen en kan voor elke categorie afwijkende rechten en verplichtingen vaststellen.
5. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid dat zich voor de vereniging meer dan 5 jaar verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat ‘lid van verdienste’ verlenen.
6. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid dat zich voor de vereniging gedurende lange tijd verdienstelijk heeft gemaakt, het predicaat ‘erelid’ verlenen.
7. De vereniging kent naast leden donateurs.
8. Donateurs zijn natuurlijk of rechtspersonen die door het bestuur de bondsvergadering zijn toegelaten en die zich naar de vereniging toe verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde minimale bijdrage te
9. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten en het Algemeen Regelement zijn toegekend of opgelegd.
10. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen op elk moment wederzijds door opzegging worden beëindigd, behalve dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
11. Opzegging namens de vereniging gebeurt door het bondsbestuur.

Artikel 5 – Algemene rechten en verplichtingen
1. Leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de vereniging na te leven;
b. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de NFB na te leven;
c. de statuten, reglementen en besluiten van organen van de World Disc Federation na te leven;
d. de belangen van de vereniging niet te schaden;
e. alle overige verplichtingen die de vereniging in naam of ten behoeve van de leden aangaat of die uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
2. Een lid is verplicht zijn financiële verplichtingen op de door de vereniging aangegeven datum (de vervaldatum) te voldoen. Indien het lid een maand na de vervaldatum niet geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verplicht te voldoen aan alle verplichtingen die uit het lidmaatschap voortvloeien.
3. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen tegenover de vereniging, is het lid vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelijk in gebreke nadat hem een nieuwe termijn voor betaling is gegund, dan is het lid behalve de wettelijke rente ook tien procent aan buitengerechtelijke kosten over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn verzuim, dan is hij naast de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ook alle redelijkerwijs voor het innen van zijn schuld door een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten aan de vereniging verschuldigd, tenzij de rechter anders beslist.
4. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van ongewenst seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, alsmede van (verbaal) geweld, racistische of discriminerende uitlatingen e.d., opzettelijk of onopzettelijk, die door het andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Het in strijd handelen met deze bepaling geldt als een overtreding.

Artikel 6 - Bestraffing
1. Bij een overtreding van de statuten, reglementen en/of besluiten kan het bestuur aan een lid een straf opleggen.
2. Wanneer het bestuur een straf heeft opgelegd, kan het lid daarvan binnen dertig dagen in beroep gaan bij de algemene vergadering.
3. Wanneer een overtreding is begaan binnen het verband van het NFB zijn de tuchtcommissie en de commissie van beroep van de NFB bevoegd een straf op te leggen.

Artikel 7 – Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door de dood, door opzegging of door ontzetting.
2. Het lid kan zijn lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Een lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat:
a. hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, dan wel tot fusie of splitsing van de vereniging;
b. hem een besluit is bekend geworden of meegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, in welk geval het besluit door zijn opzegging niet op hem van toepassing is.
3. Het lidmaatschap kan niet met onmiddellijke ingang worden opgezegd wanneer het een wijziging van rechten en verplichtingen betreft die nauwkeurig zijn omschreven of wanneer een verplichting van geldelijke aard wordt gewijzigd.
4. In andere gevallen kan een lid het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen, wanneer redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen tegen het einde van het boekjaar. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer:
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder - maar niet uitsluitend - die van artikel 5;
b. de belangen van de vereniging of van één of meer leden schaadt;
c. het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen.
6. Voorts kan de vereniging het lidmaatschap van een lid met onmiddellijke ingang door opzegging doen beëindigen wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden verlangd het lidmaatschap te laten voortduren.
7. Indien het lidmaatschap van een lid van de NFB eindigt, is het bestuur gehouden het lid van de vereniging met onmiddellijke ingang het lidmaatschap op te zeggen.
8. Tenzij anders is bepaald, geschiedt een opzegging door het lid of door de vereniging tegen het einde van het boekjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende boekjaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn verplichtingen nakomen.
9. Royement (ontzetting) kan alleen worden uitgesproken door het bestuur en in beroep door de algemene vergadering wanneer een lid in ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot royement wordt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk medegedeeld. Het lid kan binnen een maand na ontvangst van die mededeling in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Tijdens zijn schorsing is het lid gehouden zijn verplichtingen na te komen en worden zijn rechten opgeschort.

Artikel 8 - Het bestuur
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige personen. De algemene vergadering bepaalt het aantal leden van het bestuur.
2. De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd.
3. Het bestuur kent in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter wordt in functie benoemd. De overige functies worden door de leden van het bestuur onderling verdeeld.
4. Het lidmaatschap van het bestuur is niet te verenigen met het lidmaatschap van de kascommissie.
5. Het bestuur of tenminste vijf leden van de algemene vergadering gezamenlijk kunnen schriftelijk kandidaten stellen tot uiterlijk veertien dagen voor de dag van de algemene vergadering.
6. Indien de benoeming in functie geschiedt, geschiedt ook de kandidaatstelling in functie.
7. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van één jaar en kunnen aansluitend telkens voor eenzelfde periode worden herbenoemd, zulks tot een maximale periode van vier aaneengesloten jaren. Na ommekomst van een periode van vier jaar na een bestuursperiode zijn leden van het bestuur opnieuw benoembaar.
8. Leden van het bestuur treden af aan het eind van de dag van de algemene vergadering, waarin de duur van hun benoeming eindigt of waarin zij aftreden.
9. In een tussentijdse vacature wordt, zo mogelijk, tijdens de eerstvolgende algemene vergadering voorzien.
10. Na het benoemen van de leden van het bestuur worden de taken van ieder lid van het bestuur vastgesteld waarvan mededeling wordt gedaan aan de leden.
11. Een lid van het bestuur kan, ook al is hij voor bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de algemene vergadering, met twee derden van de uitgebrachte stemmen worden ontslagen of geschorst. Een schorsing kan worden opgelegd voor ten hoogste drie maanden. Behalve wanneer de schorsing eindigt door een besluit tot ontslag of bedanken, eindigt de schorsing door tijdsverloop of eerder door een besluit tot opheffing van de schorsing. De algemene vergadering neemt haar besluit niet eerder dan nadat het desbetreffende lid van het bestuur door de algemene vergadering is gehoord, althans hiertoe in de gelegenheid is gesteld. 12. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, ontslag, bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming en wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap van het bestuur wanneer het bestuurslid wordt benoemd in een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 9 - Taken en bevoegdheden bestuur
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken door personen of commissies doen uitvoeren. Bovendien is het bestuur bevoegd - al dan niet tegen betaling - werkzaamheden aan derden op te dragen.
3. Indien het aantal leden van het bestuur beneden het aantal van drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
4. Het bestuur ziet toe op het naleven van de statuten en reglementen van de vereniging, de NFB en de World Disc Federation, alsmede op het naleven van de door het bestuur en de algemene vergadering genomen besluiten.
5. Het bestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 10 - Bestuursvergaderingen
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit wensen.
2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bestuur kan ook op een andere wijze dan tijdens een bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle bestuursleden hieraan deelnemen of in geval van afwezigheid verklaard hebben met die wijze van vergaderen in te stemmen.
3. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, wanneer meer dan de helft van het aan bestuursleden aan de vergadering deelneemt.
4. Indien de stemmen in een bestuursvergadering staken, is het voorstel niet aangenomen.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur, waaronder in ieder geval de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
3. Het bestuur of twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur kunnen een ander lid van het bestuur of een derde schriftelijk machtigen om de vereniging te vertegenwoordigen in de gevallen en onder de voorwaarden die uit de verstrekte schriftelijke volmacht blijken.
4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk handelende leden van het bestuur kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden gebonden. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie een volmacht is verleend, kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt en/of aan voorwaarden worden gebonden.
5. Personen aan wie hetzij op grond van deze statuten, hetzij krachtens een schriftelijke volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 12 - Commissies
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd commissies in te stellen en de leden van die commissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan.
2. Tenzij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de statuten of in een reglement zijn geregeld, worden deze bij besluit vastgesteld door het bestuur wanneer deze de commissie instelt, of door de algemene vergadering wanneer deze de commissie instelt.
3. Indien een commissie is ingesteld door de bestuur, is de commissie verantwoording verschuldigd aan het bestuur. Is de commissie ingesteld door de algemene vergadering dan is de commissie verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.
4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit tenminste drie leden. De leden van een permanente commissie worden telkens benoemd voor de duur van drie jaren en kunnen aansluitend voor eenzelfde periode worden herbenoemd. De leden van een tijdelijke commissie worden benoemd voor de duur van de aan de commissie verstrekte opdracht.
5. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke commissie uit een voorzitter en overige commissieleden. De voorzitter wordt in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in onderling overleg de andere functies.
6. De kascommissie bestaat uit twee leden die door de algemene vergadering worden benoemd. De kascommissie controleert de jaarrekening van de vereniging. Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van het bestuur.

Artikel 13 - Boekhouding en financiën
1. Het boekjaar van de vereniging begint op 1 september van het kalenderjaar en eindigt op 31 augustus in het daarop volgende kalenderjaar.
2. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributie en andere inkomsten, waaronder inkomsten uit sponsoring. Erfenissen en legaten kunnen alleen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De leden zijn gehouden tot het betalen van de contributie en van andere bijdragen die de algemene vergadering vaststelt. De algemene vergadering kan voor bepaalde groepen van leden een verschillende contributie en/of andere bijdragen vaststellen.
4. Ereleden van de vereniging zijn geen contributie verschuldigd.

Artikel 14 - Rekening en verantwoording
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de vereniging op te maken en op papier te stellen.
3. Het bestuur brengt op een binnen zes maanden na het einde van het boekjaar te houden algemene vergadering een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid aan de algemene vergadering. Het legt de balans en staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de leden van het bestuur. Heeft een lid van het bestuur de stukken niet ondertekend, dan wordt hiervan onder opgave van de redenen melding gemaakt.
4. De algemene vergadering kan de in lid 3 genoemde termijn verlengen met ten hoogste vijf maanden. Na afloop van de oorspronkelijke of de verlengde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke leden van het bestuur in rechte vorderen dat zij hun verplichtingen nakomen.
5. De jaarrekening van het bestuur wordt jaarlijks onderzocht door een door de algemene vergadering benoemde kascommissie van drie leden. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken en bescheiden andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen.
6. Goedkeuring van de balans en de staat van lasten met toelichting door de algemene vergadering gebeurt nadat is kennis genomen van de bevindingen van de kascommissie. Goedkeuring strekt de leden van het bestuur tot décharge voor de handelingen die uit die stukken blijken.
7. De balans en de staat van baten en lasten met toelichting moeten op papier worden gesteld en bewaard. Indien de boekhouding computermatig wordt gevoerd, kunnen - met uitzondering van de op papier gestelde balans en de staat van baten en lasten - de op een gegevensdrager aangebrachte gegevens op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard. Het overbrengen van de gegevens moet alsdan met juiste en volledige weergave van de gegevens geschieden, terwijl deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar moeten zijn en binnen redelijke tijd leesbaar moeten kunnen worden gemaakt.
8. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 15 - Algemene vergadering
1. De algemene vergadering bestaat uit alle leden van de vereniging.
2. Ieder lid heeft één stem. Leden jonger dan 18 jaar hebben een adviserende stem.
3. Een geschorst lid heeft voor de duur van zijn schorsing geen stemrecht.

Artikel 16 - Het bijeenroepen van de algemene vergadering
1. De algemene vergadering wordt jaarlijks uiterlijk dertig juni gehouden.
2. De oproep voor de algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan alle leden. Van de oproep wordt tevens mededeling gedaan op de website van de vereniging..
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2, kunnen de oproep voor de algemene vergadering en de bijbehorende stukken langs elektronische weg aan de leden worden toegezonden, mits deze aan het bestuur schriftelijk hebben medegedeeld met deze wijze van toezending in te stemmen.
4. De termijn van oproep bedraagt vier weken. Het bestuur kan in bijzondere gevallen de termijn van oproep bekorten.
5. Een buitengewone algemene vergadering wordt gehouden wanneer het bestuur dit nodig acht.
6. Voorts wordt een buitengewone algemene vergadering gehouden wanneer tenminste zoveel leden als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering het bestuur hierom verzoeken. Het verzoek bevat een opgave van het te behandelen onderwerp, voorzien van een toelichting. Wanneer het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven door binnen vier weken na ontvangst van het verzoek de algemene vergadering te doen houden, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of door het plaatsen van een advertentie in een veelgelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het bestuur belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
7. Behalve in het in het vorige lid bedoelde geval, bepaalt het bestuur waar en wanneer een algemene vergadering wordt gehouden.

Artikel 17 - Toegang algemene vergadering
1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Voorts hebben toegang degenen die door het bestuur of door de algemene vergadering zijn toegelaten. Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering gaat in een besloten vergadering over wanneer de voorzitter, het bestuur of vijf leden hierom verzoeken. Tot een besloten vergadering hebben toegang alle niet- geschorste leden en degenen die door de algemene vergadering worden toegelaten.
3. De algemene vergadering beslist in een besloten vergadering of de redenen die tot het aanvragen van een besloten vergadering zijn aangevoerd een besloten vergadering rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan wordt de vergadering niet-besloten voortgezet.
4. Over wat in een besloten vergadering is behandeld, kan geheimhouding worden opgelegd aan hen die daarbij aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Artikel 18 - Agenda
1. Tegelijk met het verzenden van de oproep van de algemene vergadering wordt de voorlopige agenda door publicatie in de officiële mededelingen en door toezending ter kennis van de leden gebracht. Publicatie of toezending van de definitieve agenda geschiedt uiterlijk een week voor de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
2. In afwijking van het in lid 1 bepaalde, kunnen de oproep en de bijbehorende stukken langs elektronische weg aan de leden worden toegezonden, mits zij aan het bestuur schriftelijk hebben medegedeeld met deze wijze van toezending in te stemmen.
3. De agenda van de algemene vergadering bevat in ieder geval:
a. het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur;
c. het financieel verslag van het bestuur;
d. het verslag van de kascommissie;
e. het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar;
f. het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur;
g. het vaststellen van de contributie en andere bijdragen voor het komende boekjaar;
h. het vaststellen van de begroting en van het werkplan voor het komende boekjaar;
i. het voorzien in vacatures;
j. de rondvraag.
4. Uiterlijk twee weken voor de dag van de algemene vergadering kunnen ten minste vijf leden een op een algemene vergadering besproken voorstel of amendement schriftelijk bij het bestuur indienen en aan de agenda toevoegen. Het voorstel of amendement moet voorzien zijn van een toelichting. Indien de algemene vergadering meent dat een voorstel of amendement te ingrijpend is om deze door de algemene vergadering te doen behandelen, kan zij besluiten het voorstel of het amendement tijdens de eerstvolgende algemene vergadering te behandelen.
5. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen over voorstellen die niet in de agenda zijn vermeld, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid anders beslist.
6. Notulen van de algemene vergadering worden binnen twee weken na de algemene vergadering langs elektronische weg aan alle leden toegezonden.

Artikel 19 - Besluiten
1. Het in dit artikel bepaalde is van toepassing op alle besluiten die in de vereniging worden genomen. Lid 8 is alleen van toepassing op de besluitvorming tijdens de algemene vergadering.
2. De voorzitter van het bestuur of van een commissie leidt de vergadering. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. De voorzitter stelt de orde van de vergadering vast, behoudens het recht van de vergadering hierin wijziging te brengen.
3. Tenzij in de statuten of in een reglement anders is bepaald, worden besluiten in vergaderingen genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van de door de leden uitgebrachte stemmen, zo nodig door afronding naar boven. Indien stemmen staken is geen meerderheid behaald.
4. Ongeldige stemmen zijn stemmen uitgebracht door een geschorste lid. Voorts zijn ongeldige stemmen blanco stemmen en stemmen die een andere aanduiding bevatten dan voor de desbetreffende stemming noodzakelijk is.
5. Tenzij in de statuten anders is bepaald, brengt ieder lid in de desbetreffende vergadering één stem uit. Een lid kan één ander lid schriftelijk een volmacht verlenen om namens hem in een vergadering zijn stem uit te brengen. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.
6. Het stemmen over personen gebeurt schriftelijk met gesloten stembriefjes. De stemming over zaken gebeurt hoofdelijk door handopsteken of bij acclamatie. In beide gevallen kan de vergadering tot een andere dan de voorgeschreven wijze van stemmen besluiten. In elk geval wordt schriftelijk gestemd wanneer een lid een schriftelijke stemming verlangt.
7. Indien bij een stemming over personen geen van de kandidaten bij de eerste stemming een gewone meerderheid behaalt, wordt een tweede stemming gehouden tussen de kandidaten die het hoogste respectievelijk het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken bij de tweede stemming de stemmen, dan wordt een derde stemming gehouden. Benoemd is die kandidaat die bij de tweede of de derde stemming de gewone meerderheid haalt of door loting na een derde stemming is aangewezen.
8. Bij een schriftelijke stemming in de algemene vergadering benoemt de voorzitter een stembureau van drie leden, die geen lid van het bestuur mogen zijn. Het stembureau onderzoekt de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, berekent de uitslag en doet hiervan mededeling.
9. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt of - wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk gebeurt, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Over alle voorstellen en voorstellen tot wijziging wordt in de volgorde van indienen gestemd, tenzij naar het oordeel van de voorzitter een later ingediend voorstel een verder reikende strekking heeft dan een eerder ingediend voorstel en daardoor eerder dient te worden behandeld.
11. Wanneer een voorstel tot wijziging is ingediend, komt dit eerst in stemming. Een voorstel tot wijziging van een geagendeerd onderwerp mag niet de strekking hebben het doel van het voorstel te wijzigen of aan te tasten, zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter.
12. Indien voor het aannemen van een voorstel een gekwalificeerde meerderheid is vereist, geldt dezelfde meerderheid voor het aannemen van een voorstel tot wijziging op het voorstel.
13. Besluiten aldus genomen door het bestuur mogen ook via online kanalen door de leden worden aangenomen. Het meerderheidsprincipe is hier geldend. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel over de uitslag van een stemming is beslissend.

Artikel 20 - Reglementen
1. De organisatie van de vereniging alsmede de taken en bevoegdheden van het bestuur, de algemene vergadering en van commissies kunnen nader worden uitgewerkt in een Huishoudelijk Reglement.
2. Het Huishoudelijk Reglement wordt met een gewone meerderheid vastgesteld en gewijzigd door de algemene vergadering.
3. Nieuwe reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de veertiende dag na de dag waarop de algemene vergadering tot vaststelling of wijziging van het reglement heeft besloten. In de statuten, in een reglement of bij besluit van de algemene vergadering kan een andere datum van inwerkingtreden worden bepaald, maar niet eerder dan na publicatie in de officiële mededelingen. Van een nieuw reglement en van een wijziging van een reglement wordt in de officiële mededelingen of op andere wijze mededeling aan de leden gedaan met vermelding van de datum van inwerkingtreding.
4. In gevallen waarin de statuten en een reglement van de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 21 - Wijziging van statuten
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt vier weken.
2. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten twee weken vóór de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen en die is voorzien van een toelichting, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden. Het voorstel tot wijziging van de statuten wordt bovendien toegezonden aan de leden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts door de algemene vergadering met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen worden genomen waarbij geldt dat tenminste de helft van de leden van de vereniging aanwezig moet zijn.
4. Het bepaalde in lid 2 en 3 is niet van toepassing wanneer tijdens de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
5. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder lid van het bestuur bevoegd.
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en van de gewijzigde statuten neer te leggen op het kantoor van het Handelsregister waarin de vereniging is ingeschreven.

Artikel 22 - Ontbinding en vereffening
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in een hiertoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering. Het bepaalde in het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Indien de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging heeft besloten, treden de leden van het bestuur op als vereffenaar, tenzij de algemene vergadering de vereffening aan een derde opdraagt.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van het vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, wordt aan de naam toegevoegd "in liquidatie".
4. De algemene vergadering benoemt een bewaarder die de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende zeven jaar na afloop der vereffening bewaart. De algemene vergadering kan de bewaarder een bewaarloon toekennen. Is geen bewaarder aangewezen en is de laatste vereffenaar niet bereid te bewaren, dan kan de bevoegde kantonrechter op verzoek van een belanghebbende uit de leden een bewaarder aanwijzen.
5. Ingeval van de ontbinding van de vereniging beslist de algemene vergadering over de bestemming aan het batig saldo.

Slotbepaling
Voor de eerste maal treden als bestuurder van de vereniging op:

1. Jan Willem van Asperen | voorzitter
2. Coenraad Willem Christiaan Nengerman | secretaris
3. Elisabeth Charlottte Meijer | penningmeester
4. Foeke Schaap | Bestuurslid trainingen
5. Pieter van Sprang | bestuurslid competitie en toernooien